Мобильная версия
Корзина 0

Селекція в тваринництві. Свинарство для України

Стоимость: 39 000.00 грн
 • Описание
 • 1С:Селекція в тваринництві. Свинарство для України

  Галузеве рішення "1С:Підприємство 8. Селекція в тваринництві. Свинарство для України" призначено для автоматизації оперативного обліку на підприємствах, що займаються племінним і товарним свинарством. Рішення розроблено з урахуванням застосування рекомендацій і указів Міністерства аграрної політики України в області ведення племінного обліку та формування спеціалізованої звітності.

  "1С:Селекція в тваринництві. Свинарство для України" дозволяє автоматизувати основні процеси та функції підприємства галузі:

  • Облік поголів’я по головах і масі;
  • Облік тварин по технологічних групах (партіях);
  • Облік показників із репродуктивного циклу (запліднення — опорос — відбирання);
  • Облік кормів і ветеринарних препаратів;
  • Облік племінних показників;
  • Розрахунок таких галузевих показників, як приріст, кількість кормо-днів, збереження тварин, відсоток заплідненості і відсоток виходу на опорос тощо.;
  • Формування звітності з бонітування;
  • Формування спеціалізованої звітності.

  Використання рішення дозволяє підприємствам галузі свинарства:

  Керівникам:

  • розташовувати оперативною інформацією по поголів’ю стада й основними галузевими показниками для прийняття управлінських рішень.
  • формувати звітність про виробничу діяльність загалом або по відокремленому підрозділу;

  Зоотехнікам, селекціонерам:

  • в режимі реального часу оцінювати стан поголів’я;
  • ефективно вести селекційну роботу з використанням вбудованого в програму математичного розрахунку експертних оцінок і оперативно вносити необхідні корективи;
  • проводити й отримувати відомості щодо племінної роботи з тваринами в господарстві;
  • відслідковувати життєвий цикл технологічної групи тварин (партії): від моменту народження або постановки на дорощування — до реалізації тварини або її вибуття на м’ясокомбінат;
  • відслідковувати життєвий цикл кожної індивідуальної тварини: від надходження тварини у виробництво, від маточного стада або від постачальника — до реалізації тварини або її вибуття зі стада;
  • отримувати інформацію про виробничий цикл тварин на всіх етапах: запліднення, огляд (узд), опорос, відбирання;
  • відображати всі операції руху стада з реєстрацією кількості голів і маси;
  • відстежувати рух тварин у розрізі груп і ферм, аналізувати причини вибракування й падежу ;
  • аналізувати роботу окремих співробітників і господарства загалом;
  • сприяти досягненню високих параметрів продуктивності тварин;
  • аналізувати інформацію про стан стада за допомогою численних звітів.

  Технологу і фахівцям підрозділів ветеринарії та обліку кормів:

  • відображати списання препаратів і кормів за статево-віковими групами й за індивідуальними тваринами, аналізувати дані руху кормів та ветеринарних препаратів.
  • формувати звітність з поїдання кормів, що дозволяє формувати плани придбання кормів.
  • планувати проведення ветеринарних заходів із зазначенням препаратів і доз для проведення заходу.
  • проводити аналіз падежу і проведених ветеринарних заходів.
  • оптимізувати витрати на ветеринарні препарати та ветеринарне обслуговування;
  • скоротити замовлення надлишкових запасів і правильно розподіляти корми;

  Щоденний оперативний облік, забезпечить:

  • формування та підготовку первинних документів,
  • управління рухом тварин;
  • управління виробничими запасами і випуском продукції;
  • проведення зоотехнічних заходів;
  • контроль дотримання технології.

  Функціональні можливості редакції 2.0

  "1С:Селекція в тваринництві. Свинарство для України" складається з наступних підсистем:

  • Підсистема кількісно-вагового обліку поголів'я;
  • Підсистема обліку репродуктивного циклу;
  • Підсистема племінного обліку;
  • Підсистема обліку кормів;
  • Підсистема ветеринарного обліку
  • Підсистема вивантаження даних за стандартом EDI (Electronic Data Interchange).

  Підсистема кількісно-вагового обліку поголів'я дозволяє реалізувати кількісний і ваговій облік поголів'я в розрізі груп тварин і забезпечує:

  • індивідуальний і груповий облік тварин;
  • облік руху тварин;
  • аналіз даних з вибуття тварин;
  • формування регламентованих звітів;
  • аналіз даних про кількість тварин у розрізі груп і ферм.


  Підсистема обліку репродуктивного циклу реалізує облік і контроль подій виробничого циклу (осіменіння-опорос-відбирання) і забезпечує:

  • облік подій виробничого циклу;
  • облік результату непродуктивного осіменіння;
  • контроль коректності даних, що вводяться по виробничому циклу;
  • аналіз вікової структури стада;
  • аналіз продуктивності тварин;
  • формування зводу плодючості тварин;
  • формування карток свиноматок і хряків.

  Підсистема племінного обліку дозволяє розраховувати племінну цінність тварин на підставі значень показників, одержуваних при відборі, оцінці та реєстрації результатів виробничого циклу, і забезпечує:

  • підбір пар і розрахунок коефіцієнта інбридингу;
  • відбір ремонтного молодняку;
  • аналіз успадковання якісних показників;
  • оцінку стада за критеріями;
  • розрахунок показників успадковуваності по свиноматкам і хрякам;
  • бонітування племінного стада.


  Підсистема ветеринарія і корму дозволяє вести облік по руху і списанню матеріалів і забезпечує:

  • списання ветеринарних препаратів не тільки по конкретним технологічним групам і тваринам, але і списання загальної кількості препаратів за статевовіковими групами;
  • списання речовин, які не пов'язані з лікуванням або вакцинуванням;
  • списання кормів за нормативами і / або фактичною витратою;
  • реєстрацію ветеринарних заходів;
  • аналіз залишків на складах;
  • аналіз витрат матеріалів на тварин;
  • планувати проведення ветеринарних заходів і потреби у ветеринарних препаратах.


  Розроблено механізм обміну даними по стандарту EDI.

  Масштабованість

  "1C:Селекція в тваринництві. Свинарство для України" легко адаптується під різні технології і особливості ведення обліку в господарствах і не має обмежень за масштабами поголів'я.

  Рішення дозволяє вести облік на кількох фермах окремо з подальшим об'єднанням всієї облікової інформації в одну базу для аналізу роботи організації загалом; надає експертам і спеціалістам з тваринництва потужний інструмент для ефективного ведення обліку, а саме:

  • отримання оперативної та достовірної інформації про стан стада;
  • формування регламентних звітів (ПБАСГ-6, ПБАСГ-9, ПБАСГ-11, ПБАСГ-13 і т.д.);
  • формування актуальних даних з розподілу кормів і ветеринарних препаратів;
  • формування інформації про бонітування стада, про значущість показників оцінки тварини;
  • відстеження подій виробничого циклу;
  • інформації про роботу окремих співробітників і господарства загалом;
  • аналізу даних про рух тварин у розрізі груп і ферм, причин вибракування і падежу;
  • планування роботи господарства на основі отриманих даних.

  Мобільна прикладна програма

  Розроблено модуль інтеграції конфігурації "1С:Селекція в тваринництві. Свинарство для України" з мобільними прикладними програмами.

  Використання мобільної прикладної програми має такі переваги:

  • дозволяє збільшити ефективність роботи співробітників за рахунок зниження трудових витрат;
  • дозволяє уникнути небажаних помилок у веденні обліку за рахунок введення інформації в базу в момент здійснення операції;
  • дозволяє прискорити роботу персоналу;
  • значно зменшиться ймовірність виникнення помилок через людський фактор - відпадає необхідність повторного введення в систему одних і тих самих даних.

  Модуль встановлюється на будь-який пристрій з операційною системою Android або iOS, тому даний пристрій можна безпосередньо використовувати в корпусах свинокомплексу для занесення даних співробітниками (оператори, осеменатори, зоотехніки) на місцях.

  Ця прикладна програма дозволяє:

  • Здійснювати віддалене внесення даних з репродуктивного циклу (осіменіння - опорос - відбирання) в основну інформаційну базу:
  • Здійснювати віддалене формування звітів для перегляду наступної інформації:
   • місце розташування тварин та їх стан;
   • дані про виробничі цикли свиноматок;
   • списки тварин на проведення УЗД, списки тварин на опорос і т.п. актуальні дані про свиноматок: групи, до якої вона належить (свиноматка, яка перевіряється, основна свиноматка або ремонтна свинка), поточний стан свиноматки (умовно-супоросна, супоросна, важко-супоросна, підсосна, незапліднена).

  Нові можливості в редакції 2.0 

  • додано нові показники для обліку репродуктивного циклу (індекс падежу, індекс виходу на опорос, індекс опоросів у свиноматок, поросят на рік);
  • розроблено інструмент налаштування обліку ветеринарних препаратів в розрізі статево-вікових груп;
  • додано можливість зазначення способу списання кормів;
  • вдосконалено механізми розмежування доступу до функціоналу: додані нові ролі "Зоотехнік", "Ветеринар", "Зоотехнік по кормах";
  • додано виробничий календар для позначення номеру тижня запліднення тварин;
  • вдосконалені елементи довідника "Свиноматки" в частині побудови генеалогії;
  • додано можливість визначення виду складу і методу списання матеріалів;
  • розроблено інструменти, що дозволяють вказувати розподіл корму і ветеринарних препаратів на підсосних поросят;
  • додано можливість обліку списання ветеринарних препаратів за статевовіковими групами, а також списання препаратів, не пов'язаних з тваринами (підтримуються способи списання: за нормою, за фактом).
  • можливість ведення норм витрати ветеринарних препаратів та кормів;
  • створено індивідуальну нумерацію гнізд свинокомплексу;
  • додано можливість фіксування падежу поросят до відлучення;
  • розроблено ряд нових звітів: "Звід плодючості", "Аналіз відтворення", "Динаміка поголів'я", "Падіж поросят до відлучення", "Рух по гніздах", "Помилки в кількісно-ваговому облік", "Книга обліку опоросів і приплоду" , "Журнал обліку злучок", "Витрати на ветеринарні препарати";
  • користувальницький інтерфейс доповнено інтерфейсом українською мовою, галузева звітність формується тільки українською мовою;
  • галузеве рішення переведено на керовані форми на платформі "1С:Підприємство 8.3".

  Програмний продукт є захищеним і містить фрагменти коду, що не можуть бути змінені користувачем, має апаратний захист від несанкціонованого використання. В той же час реалізовано принцип максимальної відкритості коду для забезпечення можливості адаптації продукту до потреб кінцевих користувачів.Назад в раздел "1С:Підприємство 8"